Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminny Ośrodek Kultury.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-05-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część filmów zamieszczonych w serwisie może nie posiadać napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak atrybutu "alt" dla niektórych zdjęć w ogłoszeniach i galeriach,
 • hiperłącza, obrazy graficznie nie posiadają opisów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach.
 • E-mail: gokpawlowice@hoga.pl
 • Telefon: 32 4722 570

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach
 • Adres: ul. Zjednoczenia 67, 43-250 Pawłowice
 • E-mail: gokpawlowice@hoga.pl
 • Telefon: 32 4722 570
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnychBudynek: Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 67, 43-250 PawłowiceDojazd do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury - ul. Zjednoczenia 67W odległości ok. 500 metrów od wejścia głównego do urzędu znajduje się centrum przesiadkowe - ul. Zjednoczenia; droga od zajezdni do budynku Centrum Kultury prowadzi nawierzchnią chodnikową, przy przejściach0 obniżonych krawężnikach. Pokonanie różnicy terenu między poziomem przy ulicy Zjednoczenia, a placem przed budynkiem jest możliwe poprzez łagodne nachylenie chodnika.Dostępność wejściaDo budynku prowadzi osiem wejść, z czego jedno jest ogólnodostępne w godzinach pracy GOK. W razie potrzeby osoba niepełnosprawna przy pomocy pracownika GOK może dostać się do budynku poprzez siedem pozostałych wejść. Chodniki posiadają obniżone krawężniki w miejscach łączenia ze strefą parkingową.Dostępność parkinguW bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się dwa parkingi naziemne z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, z których można dotrzeć do wejścia głównego bądź do jednego z pozostałych wejść. Ponadto Centrum Kultury posiada podziemny parking z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, z którego można się dostać trzema klatkami schodowymi lub windą na wybrany poziom. Winda spełnia normy związane z przewozem osób niepełnosprawnych (posiada min. powiadomienie głosowe, oznakowania w języku Breille'a)Dostępność toaletyToalety dla klientów znajdują się na każdej kondygnacji budynku. Toalety na każdym piętrze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla niepełnosprawnych na poziomie parteru posiada przewijak dla niemowląt i małych dzieci. Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku.Nie ma barier architektonicznych uniemożliwiających dostanie się osób niepełnosprawnych do budynku, jednak w szczególnych przypadkach (brak możliwości otwarcia drzwi, pomoc w dostaniu się do pomieszczeń Centrum Kultury z parkingu) osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy techniczni GOK bądź w razie potrzeby pracownicy administracyjni oraz instruktorzy. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się telefonicznie na nr ogólny GOK.Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynkuW przypadku niemożności dotarcia klienta na kolejne kondygnacje budynku istnieje możliwość konsultacji z pracownikami GOK bezpośrednio w wydzielonym do tego celu miejscu w korytarzu na parterze budynku.Obsługa osób słabosłyszących oraz z dysfunkcjami ruchowymiIstnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących poprzez komunikator tekstowy zainstalowany na komputerze przenośnym. Do dyspozycji osób z dysfunkcjami ruchu i mowy pozostają specjalne klawiatury, myszy i wskaźniki.UtrudnieniaWinda znajduje się z prawej strony biegnącego przez całą szerokość budynku korytarza, dlatego osoby niepełnosprawne muszą pokonać całą szerokość korytarza, by dostać się do pomieszczeń zlokalizowanych z lewej strony budynku.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu, ul. Wojska Polskiego 11, 43-251 Pawłowice OsiedleDojazd do siedziby Domu Kultury - ul. Wojska Polskiego 11W odległości 1000 m od budynku Domu Kultury znajduje się przystanek autobusowy PNIÓWEK SKRZYŻOWANIE, na ul. Wodzisławskiej, oraz przystanek autobusowy PAWŁOWICE OSIEDLE, na ul. Pukowca. Do Domu Kultury z przystanków można dojść chodnikiem z nawierzchnią z kostki brukowej przy przejściach o obniżonych krawężnikach.Dostępność wejściaDo budynku prowadzą trzy wejścia. Jedno, od ul. Wojska Polskiego, jest ogólnodostępne w godzinach pracy Domu Kultury. W razie potrzeby osoba niepełnosprawna może dostać się do budynku także od strony zachodniej. Wejście od strony północnej jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu konieczności pokonania schodów.Dostępność parkinguW bezpośrednim sąsiedztwie Domu Kultury znajdują się trzy parkingi, z których można dotrzeć do wejścia głównego i dodatkowego. Miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych jest usytuowane w odległości 15 metrów po lewej stronie od wejścia do budynku.Dostępność toaletyToalety ogólnodostępne znajdują się na każdym poziomie budynku. Toaleta na parterze, w sąsiedztwie sali widowiskowej, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynkuBudynek Domu Kultury jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, jednak w szczególnych przypadkach, gdyby pomoc okazała się niezbędna, osobami oddelegowanymi do pomocy są pracownicy techniczni. Pomocy mogą udzielić także instruktorzy. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się telefonicznie na numer Domu Kultury.Pomoc w pokonaniu większych barier w budynkuW budynku tuż przy wejściu, po prawej stronie, jest usytuowana winda, która umożliwia dotarcie osoby niepełnosprawnej na wszystkie kondygnacje.Winda ma wymiary wewnętrzne 130 cm x 150 cm x 200 cm, drzwi o szerokości 90 cm oraz posiada oznakowania w języku Breille'a.Obsługa osób słabosłyszącychIstnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących przez komunikator tekstowy zainstalowany na komputerze przenośnym.UtrudnieniaDojście do wejścia głównego budynku jest utrudnione przez nieobniżony krawężnik biegnący na wprost wejścia. Obniżenie krawężnika znajduje się na lewo wejścia, od strony parkingu.Podstawa prawna
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych U. z 2012 r. nr 0, poz. 526
Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje